ENGLESKI JEZIK KAO DODATNI PROGRAM U OKVIRU REDOVNOG VASPITNO-OBRAZOVNOG RADA SA DECOM

Potreba za sve većim usmenim komuniciranjem stvorila je i veću potrebu za učenjem stranih jezika. Negovanje pravilnog govora stranog jezika sa dobrim izgovorom, naglaskom i intonacijom kompleksan je proces koji počinje od prvih časova oralnog perioda i u toku celog školovanja ide uporedo sa čitanjem, pisanjem, gramatikom i prevodom.

U svakoj od ovih grana nastave govor je neophodan element, tako da su govorne vežbe  prisutne na svim nivoima i u toku celokupne nastave engleskog jezika, a mogu se izvoditi posebno ili u kombinaciji sa drugim oblicima rada.

U našoj Ustanovi  program za razvijanje komunikativnih veština  na engleskom jeziku ”Teddies and Bunnies”, autora prof.dr Melanije Mikeš  realizuje se u okviru redovnog vaspitno-obrazovnog rada. Realizuje ga vaspitač Savić Danijela  koja je  pohađala program obuke za rad sa decom  predškolskog uzrasta na engleskom jeziku. Aktivnosti se izvode svakodnevno u trajanju od 20 minuta, u skladu sa trajanjem dečijeg interesovanja, s tim da se minutaža povećava što su deca starija.

 

Imajući u vidu sve navedeno, program engleskog jezika bazirali smo na sledećim ciljevima:

  • Razvijanje komunikativnih veština na engleskom jeziku;
  • Prihvatanje engleskog jezika kao sredstva komunikacije;
  • Pravilno artikulisanje i intoniranje glasova na engleskom jeziku;
  • Sticanje dobre osnove za dalje učenje engleskog jezika;
  • Izgradnja pozitivnog stava i motivacije dece prema učestvovanju u aktivnostima na engleskom jeziku;
  • Razvijanje ljubavi prema učenju ovog jezika i
  • Osposobljavanje dece za komunikaciju, kontinuiranim savladavanjem jezičkih veština i služenje stranim jezikom za najjednostavnije sporazumevanje u situacijama svakodnevnog života.

 

Principi komunikativno-iskustvenog metoda su sledeći:

 

– Aktivnosti na engleskom jeziku se tematski povezuju sa aktivnostima na srpskom jeziku;

– Jezik se deci prezentuje u komunikativnim situacijama, mahom igrolikog tipa;

– Jezik se upotrebljava  u dvosmernim interakcijama dece i vaspitača;

– Aktivnosti na engleskom jeziku su dinamične, deca fizičkom aktivnošću prate govorne aktivnosti, a vaspitač u toku aktivnosti više puta menja oblik rada;

– Deca putem iskustva uče kako mogu da učestvuju u govornoj interakciji, bilo da je sami započinju bilo da reaguju na govorni čin sagovornika i

–  Komunikativni metod nije učenje nematernjeg jezika  putem razgovora na tom jeziku, već je sposobnost vođenja razgovora na tom jeziku.

Organizacija aktivnosti:

Svakodnevnim  interaktivnim i igrolikim aktivnostima na engleskom jeziku  ostvarivaće se zadatak da se engleski jezik usvaja sličnom metodologijom kao i maternji jezik. Izbor aktivnosti je povezan i usklađen sa temama  na mesečnom i nedeljnom planu vaspitnih grupa i obuhvata sledeće sadržaje: predmete iz dečijeg okruženja, životinje(domaće i divlje), delove tela, boje, brojeve, prostorne relacije, voće, povrće i dr.

U početnoj nastavi engleskog jezika deca usvajaju osnovne elemente na sluh, više mehanički, podražavajući vaspitačev govor. Istovremeno sa usvajanjem glasovnog sistema deca stiču prve reči i navikavaju se na osnovne tipične konstrukcije.

Jezička građa se usvaja slušanjem, ponavljanjem i upotrebom u govornim situacijama uz maksimalno korišćenje očiglednih  sredstava: kartice sa slikama određenog pojma, igračke, lutke na štapićima i ilustracije u knjigama.

U početnim fazama  program nudi deci bogat kontekst, kako bi ona te aktivnosti doživljavala kroz igru, pesmu i pokret, da bi se u narednim fazama kontekst smanjivao a od dece zahtevalo veće učešće umnog napora. Pesma, pokret i igrovne aktivnosti su osnovni elementi programa.Usvajanje jezika se zasniva na iskustvenom principu, pri čemu deca bez prevođenja na maternji jezik  treba da otkriju značenje pojedinih reči i jezičkih struktura  na nematernjem jeziku, jer je poznavanje reči stečeno na taj način mnogo trajnije od poznavanja reči stečenih putem prevođenja.

Oblici rada su frontalni, grupni i individualni u kombinaciji sa: dijaloškom i ilustrativno-demonstrativnom metodom.

Konverzaciji se  posvećuje  posebna pažnja i vrlo aktivno se primenjuje od početka učenja stranog jezika. Da bi se jezik uspešno savladao potrebna su stalna aktivna vežbanja. Samo višestrukim ponavljanjem u raznim oblicima i u različitim situacijama njegovih osnovnih elemenata, stiče se neophodna rutina u govoru.

Osnovni faktor u učenju stranog jezika je unutrašnja motivacija. Ona se kod dece podstiče apsolutnom fizičkom i vokalnom animacijom sadržaja, i stalnim pozivima na aktivno učešće dece. Sve što se u našoj Ustanovi uči iz engleskog jezika deca doživljavaju kroz posmatranje, muziku, pokret, igru, pesmice, razbrajalice, glumu, crtanje i naravno, kroz uobičajenu komunikaciju sa što manje prevođenja.

 

Ovakav način učenja stranog jezika smatra se primerenim deci predškolskog uzrasta, a iskustvo je pokazalo i njegovu efikasnost.

 

 

 

 

                                                                                                                                       Tekst pripremila:

                                                                                                           Stručni saradnik-pedagog PU ”Ružin Gaj”

                                                                                                                                           Snežana Pantić